اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره

20/03/10