ثبت افزایش سرمایه

22/06/15

ثبت افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 880,000 میلیون ریال به‌مبلغ 2,200,000  میلیون ریال در مرجع ثبت شرکتها

آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت